Forum www.aktywna demokracja.fora.pl Strona Główna www.aktywna demokracja.fora.pl
idea aktywnej demokracji zwiazanej z dobrem wspólnym
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

KONGLOMERAT JEDNOSTKA GOSPODARCZA OPARTA O MSSF-11

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.aktywna demokracja.fora.pl Strona Główna -> GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Andrzej Jędrzejewski
AdministratorDołączył: 13 Kwi 2013
Posty: 147
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Lublin

PostWysłany: Sob 16:04, 20 Maj 2017    Temat postu: KONGLOMERAT JEDNOSTKA GOSPODARCZA OPARTA O MSSF-11

Umowa ramowa konglomeratu „………..”
(Projekt - stan na 29.08.2016)
Postanowienia ogólne
§ 1. Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania „wielostronne umowy wspólnie kontrolowa­ne” i „wspólne ustalenia umowne” mają to samo znaczenie i będą stosowane zamiennie. Znane z praktyki gospodarczej umowy konsorcjalne i umowy kontraktacyjne nie spełniają wymogów wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych, gdyż nie są to umowy wielostronne i nie są objęte wy­mogiem wspólnej kontroli.
§ 2. Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane mają cechę „kontraktu z rynkiem” i mają zastoso­wanie w sytuacjach, w których przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie na rynek produktów na wspólne ryzyko. Nie mogą zatem służyć do sądowego wymuszenia kontraktu jak to ma miejsce w umowach dwustronnych.
§ 3. Niniejsza umowa jest umową ramową w sensie p.18 Międzynarodowego Standardu Sprawoz­dawczości Finansowej nr.11 – wspólne ustalenia umowne zwanego dalej MSSF-11.
Konglomerat
§ 4. Konglomerat nie powołuje nowego podmiotu prawnego i ustanawia jedynie ogólne ramy łącze­nia się handlowców, przedsiębiorców, rolników i osoby prywatne w wielostronne umowy wspólnie kontrolowane działające w sposób trwały i zorganizowany pod wspólną marką.
§ 5. Umowa ramowa dostarcza ogólnych zasad zawiązywania, prowadzenia i rozliczania wspólnych ustaleń, które muszą być przedmiotem autonomicznych umów.
§ 6. Każdy podmiot gospodarczy przystępujący do konglomeratu zachowuje pełnię swej autonomii w obszarze swych dotychczasowych działań i otwiera sobie możliwość dodatkowej działalności jako wspólnika wspólnych ustaleń umownych (drugie życie przedsiębiorstwa).
§ 7. Przystąpienie do konglomeratu następuje poprzez złożenie oświadczenia o znajomości i akcep­tacji reguł niniejszej umowy oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr. 11- wspólne ustalenia umowne przed trzema innymi osobami, które takie oświadczenie złożyli lub składają.
§ 8. Przystąpienie do konglomeratu nie powoduje żadnych skutków prawnych i finansowych. Skut­ki prawne pojawiają się dopiero po przystąpieniu do konkretnej umowy (osi produktowej).
§ 9. Ilość osi produktowych w których uczestniczy wspólnik nie może być w żaden sposób ograni­czona.
§ 10. Otoczenie biznesowe konglomeratu, dla przykładu: strona internetowa, biuro podatkowe, sys­temy informatycznego wsparcia operacji rozrachunkowych, biuro reklamy i marketingu, biuro prawne i rozstrzygania sporów, szkolnictwo, centra technologiczne mogą powstawać jedynie na za­sadach wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych.
§ 11. Każdy wspólnik wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych działających w ramach kon­glomeratu ma prawo włączenia do nazwy firmy członu „………..”
§ 12. Nie przewiduje się specjalnej procedury wykluczania członków konglomeratu. Wykluczenie będzie następowało za sprawą nie angażowania danej firmy/osoby prywatnej do kolejnych przed­sięwzięć.
§ 13. Konglomerat nie posiada siedziby, którą zastępuje strona internetowa [link widoczny dla zalogowanych]
Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane
§ 14. Zawiązujące się w ramach konglomeratu wielostronne umowy wspólnie kontrolowane nie uzyskują zdolności prawnej i dla swojego działania korzystują ze zdolności prawnych zrzeszają­cych się podmiotów.
§ 15. W zależności od obowiązków stron, wspólne ustalenie umowne może przybrać formę umowy wspólnego działania (p.15 MSSF-11) lub umowy wspólnego przedsięwzięcia (p.16 MSSF-11).
§ 16. Przez wspólną kontrolę rozumie się wymogi postawione w p. 7 MSSF-11 co do uzyskania jednogłośnej zgody stron sprawujących kontrolę. Stronami sprawującymi kontrolę mogą być po­szczególne podmioty lub ich związki (np. grupy producenckie rolników).
§ 17. Jako działania zapewniające wspólną kontrolę zgodnie z p. 9 MSSF-11 przyjmuję się:
1. Udział w negocjacji kosztorysu przedmiarowego (kalkulacji w układzie podmiotowym) bę­dącego podstawą wyznaczenia udziałów procentowych ze wspólnego ustalenia umownego,
2. Udział w rozliczeniu wspólnego ustalenia umownego na podstawie dowodów.
§ 18. Pod rygorem nieważności kosztorys przedmiarowy powinien być sporządzony w formie pi­semnej i podpisany przez wszystkich wspólników wspólnego ustalenia umownego.
§ 19. Jeśli strony nie postanowią inaczej, kosztorys przedmiarowy stanowi podstawę dokonania roz­rachunków.
§ 20. Przyjmuje się, że ostateczną cenę sprzedaży wyznacza rynek. Każdy ze wspólników ma udział w sprzedaży proporcjonalny do poniesionych kosztów lub wynegocjowanego udziału w przypadku wkładu jedynie myśli przedsiębiorczej.
§ 21. Jeśli strony nie ustalą inaczej, każdy ze wspólników wspólnego ustania umownego ma prawo domagania się aneksu do umowy jeśli ceny zaopatrzeniowe użytych produktów, na których cenę nie miał wpływu, zmieniły się powyżej 10%.
§ 22. Umowa wspólnego ustalenia umownego (wielostronnej umowy wspólnie kontrolowanej) po­winna zawierać co najmniej.
1. Przedmiot umowy.
2. Czas trwania umowy.
3. Listę wspólników wraz z procentowymi udziałami w cenie sprzedaży produktu wspólnego działania.
4. Firmę/osobę inicjatora przedsięwzięcia.
5. Firmę/osobę koordynatora przedsięwzięcia o ile inicjator nie jest jednocześnie koordynato­rem.
6. Firmę wytwórcy końcowego.
7. Firmę podmiotu sprzedająco – rozrachunkowego.
8. Określenie formy odpowiedzialności za ewentualne szkody produktowe (odpowiedzialność solidarna lub subsydiarna lub indywidualna proporcjonalnie do udziałów)
9. Kosztorys przedmiarowy.
10. Zasady ustalania cen sprzedaży końcowej
§ 23. Obowiązki inicjatora przedsięwzięcia polegają na przekonaniu do efektywności ekonomicz­nej i zebraniu składu wspólników. Wynagrodzenie inicjatora przedsięwzięcia określane jest procen­tem od zysku/straty. Inicjatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa pełnienia funkcji koordynatora przedsięwzięcia. Zrzeczenie się tego prawa na rzecz innej osoby lub firmy pod rygorem nieważno­ści wymaga pisemnego oświadczenia i dołączenia do umowy.
§ 24. Obowiązki koordynatora przedsięwzięcia polegają na przygotowaniu i egzekwowaniu har­monogramu działań oraz przeprowadzenia rozrachunków. Wynagrodzenie koordynatora przedsię­wzięcia określone jest procentem od zysku/straty.
§ 25. Wytwórca końcowy w kontaktach z handlem bierze na siebie odpowiedzialność za produkt.
§ 26. Podmiot sprzedający dokonuje sprzedaży zewnętrznej (detalicznej) oraz dokonuje rozra­chunków wewnętrznych z uzyskanych wpływów. Politykę sprzedaży (w tym ceny) podmiot sprze­dający ustala z koordynatorem przedsięwzięcia.
§ 27. Kalkulacja kosztów podmiotu sprzedającego (marża handlowa) podlega identycznym regułom jak każdego innego wspólnika wspólnego działania.
§ 28. Układ kosztów przyjętych do sporządzenia kosztorysu przedmiarowego powinien odpowiadać analityce do konta „Sprzedaż produktów wspólnych ustaleń umownych” w planie kont (lub innej ewidencji) podmiotu sprzedającego. Zaleca się przyjęcie układu kosztów według rodzaju.
§ 28. Jeśli strony nie postanowią inaczej, kalkulacja przedmiarowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem cen netto. Koszty podatków i ubezpieczeń społecznych mogą być doliczone rów­nym procentem jeśli pozwoli to lepiej oszacować możliwe do osiągnięcia ceny sprzedaży brutto.
§ 29. Dla celów ewidencyjnych i kontrolnych wspólnicy wspólnych ustaleń umownych rozszerzą plan kont lub inne urządzenia księgowe o następujące ewidencje:
przychody ze sprzedaży swojego udziału w wynikach wspólnego działania;
swoją część przychodów ze sprzedaży produkcji w ramach wspólnego działania oraz
swoje koszty, w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach.
Stosownie do p. 20 MSSF-11
§ 30. Do chwili dopuszczenia, przewidzianej do tej koncepcji biznesowej, organizacji rozrachun­ków z wykorzystaniem faktury VAT w wersji „samofakturowanie” wspólnicy będą wystawiali pod­miotowi sprzedającemu faktury pro-forma na poniesione w ramach wspólnego działania koszty. Po dokonaniu rozliczeń wspólnicy wystawią dokumenty ostateczne zgodnie z kwotami będącymi wy­nikiem przeliczenia uzyskanych cen sprzedaży i udziałów procentowych poszczególnych wspólni­ków.
§ 31. Dla celów dowodowych podmiot sprzedający dokonujący wewnętrznych rozliczeń sporządzi dokumentację sprzedaży obejmującą ilości sprzedaży z podziałem na uzyskane ceny
§ 32. Przy rozliczeniu strat wspólnicy wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych uczestniczą na takich samych zasadach jak uczestniczą w zyskach.
Odpowiedzialność za szkody produktowe
§ 33. We wszystkich działaniach z tytułu roszczeń kontrahentów zewnętrznych wielostronną umo­wę wspólnie kontrolowaną reprezentuje koordynator przedsięwzięcia.
§ 34. Jeśli strony nie postanowią inaczej, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych proporcjonalnie do swoich udziałów w cenie sprzedaży.

Oświadczam, że akceptuję zasady powoływania, prowadzenia i rozliczania wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne oraz niniejszej umowy i deklaruję wolę współpracy w ramach konglomeratu „…………….”
lp.
Imię i nazwisko
Podpis
lp
Imię i nazwisko
Podpis
1


8


2


9


3


10


4


11


5


12


6


13


7


14


Umowę zaproponował i do dyskusji podał: mgr inż. Józef Kamycki


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Andrzej Jędrzejewski
AdministratorDołączył: 13 Kwi 2013
Posty: 147
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Lublin

PostWysłany: Sob 16:05, 20 Maj 2017    Temat postu:

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 11
Wspólne ustalenia umowne
Cel
1 Celem niniejszego standardu jest ustanowienie zasad sprawozdawczości finansowej jednostek, które mają udziały we wspólnie kontrolowanych ustaleniach (tj. we wspólnych ustaleniach umownych).
Osiągnięcie celu
2 Aby osiągnąć cel określony w ust. 1, w niniejszym standardzie zdefiniowano pojęcie wspólnej kontroli i wprowadzono wymóg, zgodnie z którym jednostka, która jest stroną wspólnego ustalenia umownego, określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w który jest zaangażowana, oceniając swoje prawa i obowiązki, oraz rozlicza się z tych praw i obowiązków zgodnie z tym rodzajem wspólnego ustalenia umownego.
Zakres
3 Niniejszy standard stosują wszystkie jednostki, które są stronami we wspólnych ustaleniach umownych.
Wspólne ustalenia umowne
4 Wspólne ustalenie umowne to umowa, w ramach której dwie strony lub większa ich liczba sprawują wspólną kontrolę.
5 Wspólne ustalenie umowne ma następujące cechy:
(a) strony są związane umową (zob. paragrafy B2–B4);
(b) na podstawie umowy dwie strony lub większa ich liczba sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem (zob. paragrafy 7–13).
6 Wspólne ustalenie umowne ma formę albo wspólnego działania, albo wspólnego przedsięwzięcia.
Wspólna kontrola
7 Wspólna kontrola jest umownie ustalonym podziałem kontroli w ramach ustalenia, który występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron sprawujących wspólną kontrolę.
8 Jednostka, która jest stroną ustalenia, ocenia, czy umowa daje wszystkim stronom lub grupie stron zbiorową kontrolę nad ustaleniem. Wszystkie strony lub grupa stron zbiorowo kontrolują ustalenie, kiedy muszą działać razem w celu kierowania działaniami, które mają znaczący wpływ na wysokość zwrotów wypracowanych przez wspólne ustalenie umowne (np. istotne działania).
9 Po ustaleniu, czy wszystkie strony, czy też grupa stron, zbiorowo kontrolują ustalenie, wspólna kontrola istnieje tylko wtedy, gdy decyzje w sprawie istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron, które wspólnie kontrolują ustalenie umowne.
10 W ramach wspólnego ustalenia umownego żadna ze stron nie kontroluje ustalenia samodzielnie. Strona sprawująca wspólną kontrolę nad ustaleniem może uniemożliwiać wszelkim innym stronom lub grupie stron kontrolowanie ustalenia umownego.
11 Ustalenie może być wspólnym ustaleniem nawet wtedy, gdy nie wszystkie strony sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem. W niniejszym standardzie wprowadzono rozróżnienie między stronami, które sprawują wspólną kontrolę nad wspólnym ustaleniem umownym (wspólnicy wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia), a stronami, które uczestniczą we wspólnym ustaleniu umownym, lecz nie sprawują nad nim wspólnej kontroli.
12 Jednostka będzie musiała osądzić, czy wszystkie strony, czy też grupa stron, sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem. Dokonując oceny, jednostka uwzględnia wszystkie fakty i okoliczności (zob. paragrafy B5–B11).
13 Jeżeli fakty i okoliczności ulegną zmianie, jednostka ponownie ocenia, czy wciąż sprawuje wspólną kontrolę nad ustaleniem.
Rodzaje wspólnych ustaleń umownych
14 Jednostka określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana. Zakwalifikowanie wspólnego ustalenia umownego jako wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od praw i obowiązków stron ustalenia.
15 Wspólne działanie jest wspólnym ustaleniem umownym, w którym strony sprawujące wspólną kontrolę nad ustaleniem mają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań powiązane z ustaleniem. Strony te są nazywane wspólnikami wspólnego działania.
16 Wspólne przedsięwzięcie jest wspólnym ustaleniem umownym, w którym strony sprawujące wspólną kontrolę nad ustaleniem mają prawa do aktywów netto wynikających z ustalenia. Strony te są nazywane wspólnikami wspólnego przedsięwzięcia.
17 Ustalając, czy wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem czy wspólnym przedsięwzięciem jednostka kieruje się własnym osądem, kiedy. Jednostka ustala rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana, uwzględniając swoje prawa i obowiązki wynikające z ustalenia. Jednostka ocenia swoje prawa i obowiązki, uwzględniając strukturę i formę prawną ustalenia, uzgodnione przez strony warunki umowy oraz, w stosownym przypadku, inne fakty i okoliczności (zob. paragrafy B12–B33).
18 Niekiedy strony są związane umową ramową, która określa ogólne warunki umowne podejmowania jednego działania lub większej ich liczby. Umowa ramowa może stanowić, że strony przyjmują różne wspólne ustalenia umowne w celu prowadzenia konkretnych działań będących częścią umowy. Nawet gdy takie wspólne ustalenia umowne są powiązane z tą samą umową ramową, ich rodzaj może być inny, jeżeli prawa i obowiązki stron różnią się w momencie podejmowania różnych działań w kontekście umowy ramowej. W konsekwencji wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia mogą współistnieć, kiedy strony podejmują różne działania stanowiące część tej samej umowy ramowej.
19 W przypadku zmiany faktów i okoliczności jednostka ponownie ocenia, czy rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana, uległ zmianie.
Sprawozdania finansowe stron wspólnego ustalenia umownego
Wspólne działania
20 W związku z udziałami we wspólnym działaniu wspólnik wspólnego działania ujmuje:
(a) swoje aktywa, w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie;
(b) swoje zobowiązania, w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie;
(c) przychody ze sprzedaży swojego udziału w wynikach wspólnego działania;
(d) swoją część przychodów ze sprzedaży produkcji w ramach wspólnego działania oraz
(e) swoje koszty, w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach.
21 Wspólnik wspólnego działania rozlicza aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane z jego udziałem we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF mającymi zastosowanie do tych konkretnych aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.
22 Rozliczanie transakcji takich jak sprzedaż, wniesienie lub nabycie aktywów między jednostką a wspólnym działaniem, w które jest zaangażowany jako wspólnik, określono szczegółowo w paragrafach B34–B37.
23 Strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, również rozlicza swój udział w ustaleniu zgodnie z paragrafami 20–22, jeżeli ma prawa do aktywów i obowiązki wynikające ze zobowiązań powiązane ze wspólnym działaniem. Jeżeli strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, nie ma praw do aktywów ani obowiązków wynikających ze zobowiązań powiązanych z tym wspólnym działaniem, rozlicza swój udział we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF mającymi zastosowanie do tego udziału.
Wspólne przedsięwzięcia
24 Wspólnik wspólnego przedsięwzięcia ujmuje swój udział we wspólnym przedsięwzięciu jako inwestycję i rozlicza tę inwestycję przy użyciu metody praw własności zgodnie z MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że jednostka jest zwolniona ze stosowania metody praw własności zgodnie z tym standardem.
25 Strona, która uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, rozlicza swój udział w ustaleniu zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowej, chyba że wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie i wówczas rozlicza się zgodnie z MSR 28 (zmienionym w 2011 r.).
Jednostkowe sprawozdania finansowe
26 W jednostkowych sprawozdaniach finansowych wspólnik wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia rozlicza swój udział w:
(a) wspólnym działaniu zgodnie z paragrafami 20–22;
(b) wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z paragrafem 10 MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe.
27 W jednostkowych sprawozdaniach finansowych strona, która uczestniczy we wspólnym ustaleniu umownym, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, rozlicza swój udział w:
(a) wspólnym działaniu zgodnie z paragrafem 23;
(b) wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z MSSF 9, chyba że jednostka wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie i wówczas stosuje paragraf 10 MSR 27 (zmienionego w 2011 r.).


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.aktywna demokracja.fora.pl Strona Główna -> GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin